Kohl

Kohlsorte:
 • Weißkohl
 • Rotkohl
 • Wirsingkohl
 • Chinakohl
Verkaufsbeginn:
 • März
Produktionszyklus:
 • 35 – 40 Tage
Schalen:
 • 112, 150, 240, 260, 285, 300Weißkohl


35÷40- Tage
in Schalen:
 • 150*, 240, 285, 300

Rotkohl


35÷40- Tage
in Schalen:
 • 150*, 240, 285, 300

Wirsingkohl

35÷40- Tage
in Schalen:
 •     150*, 240, 285, 300

Chinakohl


30- Tage
in Schalen:
 • 150, 240, 260